Beloningsbeleid.

Beloning van onze medewerkers

Wij geven graag duidelijkheid ten aanzien van de beloning van onze medewerkers. Ons beloningsbeleid is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent dat we voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en het niet nakomen van onze zorgplicht.

Voor alle medewerkers gelden de volgende gedragseisen: integer, professioneel en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van onze klanten en ons bedrijf op lange termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Beloningsbeleid

Bij het opstellen van ons beloningsbeleid zijn algemene uitgangspunten omschreven, waar ons beleid aan moet voldoen. Deze uitgangspunten zijn:  1. Marktconforme beloning voor behoud en verkrijging gekwalificeerd personeel
  2. Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd
  3. Voorkomen perverse prikkels
  4. Klantbelang centraal
  5. Lange termijn doelstelling
  6. Transparantie
  7. Voldoen aan wet- en regelgeving

Beloningscomponenten

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze organisatie:


  1. Salaris. Een marktconforme beloning is voor ons het uitgangspunt. Inschaling is afhankelijk van onder meer leeftijd, kennis en ervaring. Er geldt een vakantietoeslag van 8% per jaar. Jaarlijks kan er op basis van persoonlijke en algemene ontwikkeling een loonsverhoging worden toegekend.
  2. Onkostenvergoeding. We vergoeden bepaalde onkosten die verband houden met het werk, bijvoorbeeld reiskosten, zakelijke telefoonkosten en studiekosten.
  3. Incidentele beloning. In bepaalde gevallen kunnen we een specifieke medewerker een eenmalige beloning toekennen, bijvoorbeeld bij een jubileum of bijzondere prestatie.

Wij hanteren geen bonus- en/of provisieregelingen.


Transparantie en evaluatie

De transparantie van het beloningsbeleid wordt bewerkstelligd door publicatie op onze website. Op verzoek zijn we altijd bereid zijn nadere uitleg te geven over het gehanteerde beloningsbeleid.


Ons beloningsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd, hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan onze positie op de arbeidsmarkt, een risicoanalyse en de getroffen en/of te treffen maatregelen om deze risico’s te beheersen.